Grupa kapitałowa

Grupę kapitałową Totalizatora Sportowego stanowią spółki:

Jednostką wiodącą jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Status spółki z ograniczoną odpowiedzialnością uzyskał w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa. Jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000007411.

Wysokość kapitału zakładowego: 279 142 000,00 zł.

Numer statystyczny REGON 012862749.

Numer identyfikacji podatkowej NIP 525-00-10-982.