rodo_ts.jpg
Wróć do strony głównej

Polityka Transparentności RODO

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych. Jednocześnie informujemy, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO].

INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. chcielibyśmy poinformować Cię o sposobach i celach przetwarzania Twoich danych. Jednocześnie informujemy, iż pozyskane dane przetwarzamy zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) [dalej: RODO].

Polityka Transparentności

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. poprzez wdrożenie zabezpieczeń organizacyjnych, prawnych i technicznych adekwatnych do kategorii przetwarzanych danych dokłada wszelkich starań, aby przetwarzanie danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami. W Spółce wdrożono Politykę Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Politykę Bezpieczeństwa Informacji. Ponadto potwierdzeniem zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa jest posiadanie przez Totalizator Sportowy certyfikatu PN-ISO/IEC 27001 w obszarze bezpieczeństwa informacji oraz certyfikatu WLA-SCS World Lottery Association w zakresie standardów bezpieczeństwa i integralności gier i loterii.

Proces przetwarzania danych

Podstawa prawna, cel oraz okres przechowywania danych

Informacje o prawnie uzasadnionym interesie Administratora (w przypadku przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Prowadzenie korespondencji mailowej

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu prowadzenia komunikacji i realizacji sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia korespondencji oraz do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń z nią związanych.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest prowadzenie komunikacji, realizacja spraw oraz  korespondencji kierowanej do Administratora
w związku z jego działalnością gospodarczą oraz możliwość ustalenia, dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami.

Komunikacja realizowana za pośrednictwem formularzy kontaktowych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu prowadzenia komunikacji i realizacji sprawy, której dotyczy korespondencja. Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia komunikacji albo do momentu wycofania zgody. Jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.

 

Prowadzenie profili na portalach społecznościowych: Facebook, Linkedln, Instagram, YouTube, Vimeo

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu efektywnego prowadzenia profili na portalach społecznościowych (np. poprzez przedstawianie użytkownikom portali informacji o inicjatywach i innej aktywności Administratora oraz w związku z promowaniem wydarzeń, usług i produktów). Dane będą przetwarzane przez czas prowadzenia profilu lub do momentu złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promowanie własnej marki oraz poprawa jakości świadczonych usług.

Zawarcie i wykonanie umowy

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c oraz lit. f RODO w celu podjęcia czynności niezbędnych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Dane będą przetwarzane przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu przez czas realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora. Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
Rozpatrywanie skarg, wniosków i reklamacji Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. lit. c oraz lit. f RODO w celu realizacji i obsługi skarg, wniosków oraz procesu reklamacji. Dane będą przetwarzane przez okres 6 miesięcy lub 1 roku po upływie terminu rękojmi lub rozliczeniu reklamacji.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz konieczność podjęcia kontaktu z osobą, która złożyła skargę, wniosek lub reklamację w celu obsługi i realizacji sprawy.

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie  art. 6 ust. 1 lit. f RODO w celu  możliwości ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami. Dane będą przetwarzane do momentu zakończenia postępowania związanego z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed roszczeniami.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Archiwizacja dokumentacji

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu archiwizacji umów, dokumentacji towarzyszącej oraz danych związanych z urządzaną grą hazardową. Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w przepisach prawa dla poszczególnych rodzajów dokumentacji.

 

Realizacja działań marketingowych/handlowych bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ewentualnie do czasu wniesienia sprzeciwu. Dane będą przetwarzane do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest promocja produktów należących do administratora.

Realizacja działań marketingowych/handlowych
z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W zakresie wyrażonej zgody dane będą przetwarzane do momentu jej wycofania, jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.

 

Monitoring wizyjny

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i f RODO oraz art. 222 KP w celu realizacji monitoringu wizyjnego zapewniającego bezpieczeństwo i ochronę osób, obiektów, obszarów i urządzeń należących do Administratora (mi.in. na terenie Oddziałów, Salonów Gier na Automatach, Kolektur, Toru Wyścigów Konnych Służewiec). Dane osobowe zawarte w nagraniach są przechowywane przez okres 3 miesięcy od dnia nagrania, chyba że nagranie stanowi dowód w postępowaniu, wówczas do czasu prawomocnego zakończenia postępowania lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Nagrania z monitoringu w Salonach Gier na Automatach przechowywane są zgodnie z art. 15b ust. 3 Ustawy o grach hazardowych, czyli przez okres 3 lat, licząc od końca roku
w którym zostały zebrane.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia na terenie obiektów, w których prowadzona jest działalność Administratora oraz możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Rekrutacja

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. b oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO - w zakresie zgody na przetwarzanie wizerunku oraz innych danych szczególnej kategorii. Dane osobowe przetwarzane są do zakończenia procesu rekrutacji,  a w przypadku wyrażonej zgody na dalsze procesy rekrutacyjne nie dłużej niż 6 miesięcy. Jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.

 

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej oraz realizacja umów cywilnoprawnych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c, lit. f RODO, art. 9 ust. 2 lit. b RODO oraz zgodnie z przepisami prawa określającymi sposób archiwizowania dokumentacji wynikającej ze świadczenia stosunku pracy. W przypadku umów cywilnoprawnych dane będą przechowywane do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.

Prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Organizacja i prowadzenie gier hazardowych przez sieć Internet

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, lit. b, lit. c oraz lit. f. Dane przetwarzane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano archiwizacji. W zakresie wyrażonej zgody dane przetwarzane będą do momentu jej wycofania, jednak fakt wycofania zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody.

Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami oraz prowadzenie marketingu bezpośredniego.

Prowadzenie Salonów Gier na Automatach

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c oraz lit. f. Dane osobowe przetwarzane są przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym dokonano archiwizacji.

Uzasadnionym interesem Administratora jest w tym przypadku możliwość ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.

Prowadzenie ewidencji wypłaconych (wydanych) wygranych, których wartość wynosi co najmniej 2280 zł.

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego - ewidencja będzie przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

 

Prowadzenie ewidencji wydanych zaświadczeń o wygranych

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego - ewidencja będzie przechowywana przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

 

Przechowywanie odpisów wydanych zaświadczeń

Dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego – odpisy wydanych zaświadczeń przechowywane będą przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym uzyskano wygraną lub nastąpiła wypłata (wydanie) wygranej.

 

Jeżeli terminy właściwe dla dochodzenia ewentualnych roszczeń są krótsze niż okresy przechowywania dokumentów rozliczeniowych dla celów podatkowych wówczas dokumenty te będą przechowywane przez czas niezbędny dla celów podatkowo-rozliczeniowych, a więc przez 5 lat od czasu zakończenia roku, w którym zaktualizował się obowiązek podatkowy.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Twoich danych osobowych  jest Totalizator Sportowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Targowej 25, 03-728 Warszawa (dalej „Administrator”).

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH

Administrator wyznaczył osobę odpowiedzialną za ochronę danych osobowych, czyli Inspektora Ochrony Danych. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość e - mail na adres: iod@totalizator.pl oraz za pośrednictwem poczty tradycyjnej, pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności instytucjom uprawnionym do kontroli działalności Administratora lub instytucjom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Ci następujące prawa: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych. Prawa te przysługują w przypadkach i w zakresie przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa. Ponadto, jeśli dane przetwarzane są na podstawie wyrażonej zgody przysługuje Ci prawo do jej wycofania w dowolnym momencie, co jednak nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem udzielonej zgody. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

OBOWIĄZEK PODANIA DANYCH

Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże jest niezbędne do realizacji wskazanych procesów przetwarzania. Odmowa podania danych osobowych w niezbędnym zakresie skutkuje brakiem możliwości udziału osoby, której dane dotyczą w realizacji wskazanego procesu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB ZAUTOMATYZOWANY

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednak wynik takiego zautomatyzowanego przetwarzania nie będzie powodować skutków prawnych lub wpływać w sposób istotny na prawa osób, których dane dotyczą.