Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Ogłoszenie przetargu na wdrożenie projektu "Kasyno w Internecie (eKasyno)""

2017-08-28Totalizator Sportowy ogłosił przetarg nieograniczony oznaczony numerem 350/BZK/2017, którego przedmiotem jest wdrożenie i utrzymanie projektu pn. „Kasyno w Internecie (eKasyno)”.

Oferty można składać w terminie do dnia 26.09.2017 roku do godziny 12.00. Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 000.000,00 zł w terminie do dnia 26.09.2017 roku, do godziny 12.00. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Wszelkie dokumenty sporządzone w językach obcych składane są wraz z tłumaczeniem na język polski. Wszelką korespondencję związaną z postępowaniem należy kierować na adres: przetarg350BZK2017@totalizator.pl . Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.09.2017 roku o godzinie 12.15, w sali konferencyjnej Zamawiającego – przy ul. Targowej 25 w Warszawie. Wszelkie informacje i dokumenty związane z prowadzonym postępowaniem przetargowym dostępne są na stronie www.totalizator.pl >zakładka: przetargi > nr sprawy: 350/BZK/2017.

UWAGA: Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) oraz Istotne Postanowienia Umowy (IPU), tj. załączniki nr 1 i 4 do SIWZ, Zamawiający będzie udostępniał zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 4.13 i 4.14 SIWZ, tj. po otrzymaniu oryginału podpisanej przez Wykonawcę umowy o zachowaniu poufności o treści określonej w Załączniku nr 2 do SIWZ.

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją oraz do składania konkurencyjnych ofert.

Ogłoszenie

PodobneNajnowsze

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Lottomerkury Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Spółki Lottomerkury Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

działając na podstawie § 14 ust. 2 i 8 w związku z § 18 ust. 2 Umowy Spółki przepisów § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 roku w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. z 2003 Nr 55, poz. 476 z późn. zm.) wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko:

Prezesa Zarządu Spółki Lottomerkury Sp. z o.o.

więcej o Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Lottomerkury Sp. z o.o.

Totalizator Sportowy po raz kolejny Mecenasem projektu „Muzeum Utracone”

Już w najbliższą sobotę (14 maja) na dziedzińcu Lorentza Muzeum Narodowego w Warszawie swoją premierę będzie miał pokaz przygotowany w ramach kolejnej edycji projektu „Muzeum Utracone”. Tegorocznym tematem będzie utracona i odzyskana twórczość Jana Matejki.

więcej o Totalizator Sportowy po raz kolejny Mecenasem projektu „Muzeum Utracone”

Ogłoszenie Rady Nadzorczej Traf - Zakłady Wzajemne

Rada Nadzorcza Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o. wszczyna postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Traf – Zakłady Wzajemne sp. z o.o., której udziałowcem wraz ze spółkami zależnymi jest Totalizator Sportowy sp. z o.o.

więcej o Ogłoszenie Rady Nadzorczej Traf - Zakłady Wzajemne