Witamy w sekcji przeznaczonej dla przedstawicieli mediów. Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi spółki, aktualnościami korporacyjnymi oraz z bieżącymi wydarzeniami sportowymi i kulturalnymi, w których uczestniczy Totalizator Sportowy.

Wszczęcie procedury wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań za 2017 rok

2017-08-07Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.z  siedzibą w  Warszawie, ul. Targowa 25 zaprasza   uprawnione podmioty do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok obrotowy 2017.

 1. Badanie obejmuje następujące czynności:
  1. Biegły rewident sporządzi pisemne opinie wraz z raportami o tym czy sprawozdania finansowe są rzetelne i prawidłowe oraz czy rzetelnie i jasno przedstawiają sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy Spółki i Grupy Kapitałowej.
  2. Biegły rewident zobowiązany będzie, w razie potrzeby, do obecności na Zgromadzeniach Wspólników, rozpatrujących sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017, o których terminie powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w Zgromadzeniach Wspólników, rozpatrujących sprawozdania finansowe za rok obrotowy 2017 ponosi biegły rewident.
  3. Biegły rewident zobowiązany będzie do obecności na dwóch posiedzeniach Rady Nadzorczej po przedłożeniu Opinii i Raportów z badań. O terminach posiedzeń biegły rewident powiadomiony będzie z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem. Koszty uczestnictwa w posiedzeniach Rady Nadzorczej ponosi biegły rewident.
  4. Biegły rewident zobowiązany będzie do przekazania do wiadomości Rady Nadzorczej sporządzonych dla Zarządu (w formie tzw. Listu do Zarządu) informacji o problemach w systemie rachunkowości Spółki.
 2. Oferta biegłego rewidenta winna zawierać w szczególności:
  1. Informację o oferencie, w tym o formie prowadzenia działalności, wpisie do rejestru biegłych rewidentów z podaniem numeru i daty wpisu, wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badań sprawozdań finansowych z podaniem numeru i daty wpisu, o liczbie zatrudnionych biegłych rewidentów.
  2. Udokumentowanie statusu prawnego oferenta: aktualny odpis z rejestru, kserokopie zaświadczenia o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.
  3. Oświadczenie o spełnieniu przez biegłego rewidenta ustawowo określonych warunków do wyrażenia bezstronnej i niezależnej opinii o badanym sprawozdaniu finansowym.
  4. Oświadczenie o przyjęciu zobowiązania ewentualnej konieczności uczestnictwa w Zwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników lub posiedzeniach Rady Nadzorczej nawarunkach określonych w ogłoszeniu.
  5. Określenie składu zespołu przeprowadzającego badanie z wyszczególnieniem osób posiadających uprawienia biegłego rewidenta.
  6. Cenę brutto za badanie sprawozdań finansowych oraz sporządzenie pisemnych opinii o badanych sprawozdaniach wraz z raportami z badanych sprawozdań.
  7. Wskazanie metod i terminów badania sprawozdań finansowych.
  8. Kserokopię dokumentów potwierdzających informację o posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
 3. Sprawozdań finansowych za rok obrotowy nie może badać podmiot, który badał sprawozdanie Spółki i skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za trzy kolejne lata obrotowe (2014, 2015, 2016).
 4. Dopuszcza się wspólne składanie ofert na badanie sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów prowadzących działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, działających jako konsorcjum na podstawie umowy regulującej ich współpracę. W konsorcjum nie mogą uczestniczyć biegli rewidenci prowadzący działalność gospodarczą we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli badali sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej w ciągu ostatnich trzech lat samodzielnie lub jako uczestnicy innego konsorcjum.
 5. Niezbędne informacje na temat Spółki i Grupy Kapitałowej znajdują się na stronie internetowej www.totalizator.pl
 6. Oferty należy składać w terminie do dnia 11 września 2017 r., do godz. 15.00, pocztą lub przesyłką kurierską na adres: Totalizator Sportowy Sp. z o.o. ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa, bądź złożyć osobiście w recepcji na parterze. Oferta składana pocztą lub przesyłką kurierską jest uważana za złożoną w terminie, jeżeli przesyłka zostanie doręczona i odebrana do dnia i godziny wskazanych w zdaniu poprzednim. Oferty należy przesyłać lub składać w zamkniętej kopercie, z adnotacją na kopercie „Oferta na badanie sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.
  za rok obrotowy 2017 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok obrotowy 2017”.
 7. Kryteriami oceny ofert będą:
  1. doświadczenie w badaniu sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych spółek prawa handlowego, w tym branży gier i zakładów wzajemnych,
  2. cena.
 8. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12 września 2017 r., przy ul. Kijowskiej 1, 03-738 Warszawa, natomiast wybór biegłego rewidenta nastąpi do dnia 19 września 2017 r.
 9. Oferty nie spełniające powyższych wymagań lub złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.
PodobneNajnowsze

Wszczęcie procedury wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań za 2017 rok

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o.z  siedzibą w  Warszawie, ul. Targowa 25 zaprasza   uprawnione podmioty do składania ofert na:

Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok obrotowy 2017 i 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok obrotowy 2017 i 2018.

więcej o Wszczęcie procedury wyboru biegłego rewidenta do badań sprawozdań za 2017 rok

Komunikat o zakończeniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2017

Rada Nadzorcza Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. zakończyła bez wyboru oferty postępowanie w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2017 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok 2017, wszczęte w dniu 3 sierpnia 2017 r.

więcej o Komunikat o zakończeniu postępowania w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok 2017

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z  siedzibą w  Warszawie, ul. Targowa 25 zaprasza uprawnione podmioty do składania ofert na:
Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. za rok obrotowy 2015 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizator Sportowy za rok obrotowy 2015

więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.

Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. na posiedzeniu w dniu 12 września 2013 r. wybrała Morison Finansista Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, jako biegłego rewidenta do badania sprawozdania finansowego Spółki Totalizator Sportowy sp. z o.o. za rok 2013 oraz badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Totalizatora Sportowego za rok 2013.

więcej o Informacja Rady Nadzorczej Totalizatora Sportowego o wyborze biegłego rewidenta.