Ludzie zawsze obarczają okoliczności winą za to, kim są. A ja nie wierzę we wpływ okoliczności. Ci, którzy do czegoś dochodzą, wstają i szukają odpowiednich okoliczności, a jeśli ich nie znajdują, sami je tworzą.
Bernard Shaw

Postępowania przetargowe

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. informuje wszystkich zainteresowanych wykonawców, że warunkiem przystąpienia do postępowania na dostawę rolek termicznych do drukarek terminali GT1200, będzie uzyskanie pozytywnego testu w/w rolek przeprowadzonego przez operatora. Specyfikację techniczną rolek można otrzymać po przedstawieniu przez zainteresowanego wykonawcę danych kontaktowych. Osobą uprawnioną do kontaktu z wykonawcami jest Pan Rafał Strzelczyk, e-mail: rafal.strzelczyk@totalizator.pl , tel. +48 22 518 24 08.

***

Totalizator Sportowy Sp. z o.o. nie podlega przepisom ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych.

***

Dostawcy i usługodawcy zainteresowani podjęciem współpracy z Totalizatorem Sportowym Sp. z o.o. powinni przesyłać informacje na adres biuro.zakupow@totalizator.pl

Nr sprawy: 30/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na obsługę Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w zakresie dostawy 900 szt. damskich i męskich kurtek ocieplanych z logo LOTTO

Termin składania ofert: do dnia 14 marca 2017 roku do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: dnia 14 marca 2017 roku o godz. 12.05
Termin zadawania pytań: do dnia 23 lutego 2017 roku

Nr sprawy: 29/BZK/2017

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na  zestawienie i uruchomienie sieci korporacyjnej WAN oraz świadczenie usług teletransmisyjnych, gwarancyjnych i serwisowych oraz zarządzanie i utrzymanie sieci przez okres 36 miesięcy od chwili uruchomienia.

Termin składania ofert: do dnia 10 marca 2017 r. do godz. 12:00
Termin otwarcia ofert: dnia 10 marca 2017 r. o godz. 12.05
Termin zadawania pytań: do dnia 03 marca 2017 r.
Wymagane wadium w wysokości 50.000,00 zł.

Nr sprawy: 27/BZK/2017

Dotyczy: przetarg nieograniczony na zawarcie umowy ramowej na obsługę Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usług składu, łamania, druku i dostawy Programów Gonitw na potrzeby Oddziału TWKS w latach 2017- 2019.

Termin składania ofert 28.02.2017 r. do godz. 14:00
Termin zadawania pytań: 24.02.2017 r.
Otwarcie Ofert: 28.02.2017 r. do godz. 14:05
Wadium wymagane: 5 000,00 zł

Nr sprawy: 518/BZK/2016

Dotyczy: obsługa Torów Wyścigi Konne Warszawa Służewiec w Warszawie przy ul. Puławskiej 266, w podziale na:
CZĘŚĆ I: obsługa mitingów wyścigowych i utrzymanie torów,
CZĘŚĆ II: sprzątanie budynków Trybuny 1 i Trybuny 2,
CZĘŚĆ III: sprzątanie terenu i obiektów oraz utrzymanie zieleni TWKS,
oraz możliwością złożenia oferty łącznej na obsługę wszystkich części.

1.    Termin składania ofert – do  dnia 14 lutego 2017 r. do godz.12.00. 17 lutego 2017 r. do godz. 12:00
2.    Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lutego 2017 r.  do godz. 12.15 dniu 17 lutego 2017 o godz. 12.15
3.    Termin zadawania pytań – do dnia 08 lutego 2017 r.
4.    Wymagana wizja lokalna – do dnia 13 lutego 2017 r.
5.    Wymagane wadium w wysokości:
a)    10 000,00 zł dla każdej Części Postępowania,
b)    30 000,00 zł dla Oferty łącznej.

Nr sprawy: 420/BZK/2016

Dotyczy: Wykonywanie usług w zakresie re-certyfikacji Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normami ISO 27001:2013 oraz WLA-SCS:2016 w czasie zapewniającym utrzymanie ciągłości certyfikatów posiadanych przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz przeprowadzenie szkoleń z zakresu bezpieczeństwa informacji

Termin składania ofert: do 08.02.2017 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: do 03.02.2017 r.
Wadium wymagane: 10 000,00 PLN

Nr sprawy: 181/BZK/2016

Dotyczy: Obsługa Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w zakresie badań Tajemniczego i Złotego Klienta w Punktach Sprzedaży

Termin składania ofert: do 13.01.2017 do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 09.01.2017 r.
Otwarcie ofert: 13.01.2016 godz. 12:15
Wadium wymagane: 50 000,00 zł z o.o. w zakresie badań Tajemniczego i Złotego Klienta w Punktach Sprzedaży

Nr sprawy: 356/BZK/2016

Dotyczy: Opracowanie zamiennego projektu budowlano-wykonawczego remontu i przebudowy Budynku Trybuny Środkowej znajdującego się na terenie Toru Wyścigów Konnych Warszawa – Służewiec wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na roboty budowlane

Termin składania ofert – do 14.12.2016 do godz. 12:00 do 28.12.2016 do godz. 12:00
Zadawanie pytań: do 09.12.2016 r. do 19.12.2016 r.
Otwarcie ofert: 14.12.2016 godz. 12:15 do 28.12.2016 godz. 12:15
Wadium wymagane: 10 000,00

Nr sprawy: 362/BZK/2016

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na wykonanie prac budowlanych w siedzibie Oddziału Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. w  Szczecinie

Termin składania ofert 09.12.2016 r. do godz. 12:00 14.12.2016 r. do godz. 12:00 16.12.2016 r. do godz. 12:00
Termin zadawania pytań: 07.12.2016 r.
Wadium: 5 000,00 zł

Nr sprawy: 176/BZK/2016

Tytuł: przetarg nieograniczony na: świadczenie na rzecz Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. usług w zakresie organizacji IX Kongresu European Lotteries Kraków 2017

Termin zadawania pytań: do dnia 10.10.2016 roku.

Termin składania ofert: do dnia 14.10.2016 roku do godz. 12.00. 18.10.2016 r. do godz. 12:00