European Lotteries

EL to niezależna organizacja zrzeszająca loterie europejskie. Członkowie EL przekazują środki na działania pożytku publicznego i podejmują działania na rzecz odpowiedzialnej gry. Organizacja promuje zrównoważony rozwój oraz społeczną odpowiedzialność biznesu. Tworzy platformę dialogu umożliwiającą wymianę wiedzy oraz dobrych praktyk pomiędzy swoimi członkami. Totalizator Sportowy jest członkiem EL od 1993 r.

World Lottery Association

WLA to organizacja zrzeszająca firmy loteryjne z całego świata. W ramach promocji odpowiedzialności społecznej biznesu WLA wprowadziło Ramy Odpowiedzialnej Gry. Działania Totalizatora Sportowego w tym obszarze zostały wysoko ocenione. Od 2009 r. posiadamy pierwszy stopień certyfikacji, a od 2010 trzeci. Natomiast w roku 2013 Spółka uzyskała najwyższy, czwarty stopień Odpowiedzialnej Gry WLA.

Global Compact

GC jest inicjatywą Sekretarza Generalnego Organizacji Narodów Zjednoczonych. To platforma wymiany doświadczeń i zaangażowania w sferze zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Inicjatywa bazuje na 10 regułach z zakresu: praw człowieka, standardów pracy, środowiska naturalnego i korupcji. Totalizator Sportowy jest członkiem GC od 2010 roku.

Forum Odpowiedzialnego Biznesu

FOB to polska organizacja pozarządowa, która od 2000 r. promuje w kraju ideę społecznej odpowiedzialności biznesu. Przystąpienie do grona partnerów strategicznych jest deklaracją długofalowego wspierania rozwoju idei CSR w Polsce oraz rozwijania swoich działań w tym zakresie. Totalizator Sportowy jest partnerem FOB od 2009 r.

Global Reporting Initiative

GRI to organizacja sieciowa, która zapoczątkowała rozwój najbardziej rozpowszechnionych zasad raportowania pozafinansowego. GRI dba, by były one wciąż ulepszane i stosowane na całym świecie. Wytyczne GRI określają zasady i wskaźniki, które organizacje mogą wykorzystać do mierzenia i raportowania ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych aspektów swojego funkcjonowania. Totalizator Społeczny od 2009 r. tworzy Raporty Odpowiedzialności Społecznej wg wytycznych GRI.